Şartlar & Politikalar

Bu site, Londra’da bulunan, Nevsah Academy Ltd Şirketine  ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemelerin tüm hakları Nevsah Academy Ltd Şirketine  aittir. nevsah.com sitesindeki kod, yazılım, veritabanı ve veritabanındaki tüm bilgilerin ve bu bilgilerin sunulma biçimleri ve malzemelerin tüm hakları Nevsah Academy Ltd Şirketine aittir ve bu bilgiler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Bu bilgileri değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız.

İş bu sözleşme bir tarafta Nevsah Academy Ltd ileri diğer tarafta Katılımcı arasında aşağıdaki esaslar ve şartlar dâhilinde, taraflarca [.] aşağıdaki koşullarda karşılıklı mutabık kalınarak akdedilmiştir.

Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşme eğitimci ile katılımcı arasındaki hizmet sözleşmesinin şartlarını belirlemektir.

Gizlilik ve Sır Saklama Yükümlülüğü

Taraflar her iki tarafın izni olmadan kişilik hakları ve ticari sırları açıklamamayı kabul ve taahhüt ederler.

Katılımcının kimlik ve adres bilgileri, katıldıkları programın niteliği, eğitim süresince ortaya çıkacak kişisel bilgi veya özel durumları, yazılı veya sözlü olarak üçüncü kişiler ile paylaşılmaz.

Katılımcı, program sırasında veya program dışındaki zamanlarda, programın tamamı veya bir kısmının veya programa katılan herhangi bir katılımcı, eğitimci veya yardımcı şahsın görüntü ve seslerini kayıt edemez. Basın, yayın veya internet ortamında açıklayamaz ve paylaşamaz. Eğitim sırasında kendisine verilen belge ve eğitim program bilgilerini, benzer eğitim yapan kişi ve kuruluşlarla paylaşamaz.

Katılımcı’nın, Nevşah Enstitü bünyesindeki eğitimi süresince ekip ile beraber veya tek başına, Nevşah Enstitünün imkan ve kaynakları kullanılarak ortaya çıkan veya çıkacak olan ve eğitim sırasında dağıtılan her türlü kitap, kitapçık, broşür, materyal, uygulanan eğitim programı ve içeriği FSEK ve şair ilgili mevzuat gereğince eser niteliği taşıyan veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkına konu olacak olan şeyler üzerindeki her türlü telif (mali haklar) ile fikri mülkiyet hakları Nevşah Enstitüye ait olacağını ve eğitimcinin meslek sırlarının veya eğitim sırasında alınan bilgilerin üçüncü şahıslara aktarmayacağını veya bu konuda danışmanlık hizmeti vermeyeceğini, bu bilgileri internet, yazılı veya görsel basın veya sosyal medya aracılığıyla kullanmayacaktır.

Nitekim, 5846 sayılı FSEKin 71. maddesi, Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticari amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.” hükmünü amirdir.

Markalarının 556 sayılı KHKnın 28 Ocak 2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5833 sayılı “Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 3. maddesi ile değişik 61/A maddesi aynen; Başkasına ait marka hakkına iktibas ve iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.” hükmünü amir olan ve 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6102 Sayılı Yeni TTKnın 55/4 maddesi, Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak” fiillerini haksız rekabet hallerine örnek olarak saymakta ve aynı Kanunun 62. maddesi ise, TTK 55e aykırı fiillerin Haksız Rekabet Suçu” teşkil edeceğini belirterek, faillerin birinin şikâyeti üzerine her bir bent kapsamına giren fiiller dolayısıyla iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla” cezalandırılmalarını ve aynı Kanun madde 63te, suçun tüzel kişiler tarafından işlenmesi halinde ‘’Haksız rekabet fiilinin bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine de‘’ karar verilebileceği hükmünü amir olan mevzuat uyarınca, marka haklarını ihlal etmeyecektir.

Taraflar eğitimin sona ermesinden sonra da gizlilik sözleşmesi koşullarına süresiz olarak devam ederler.

Uyarı ve Bilgilendirme

Nevşah Enstitü Müfredat’ı içerisindeki hiçbir program veya eğitim, ruhsal ve fiziksel olmak üzere herhangi bir sağlık problemini iyileştirmeyi vaat ve taahhüt etmemektedir. 

Sağlık sorunu olanların programa katılıp katılmamaları tamamen kendi iradelerine kalmıştır. Program katılımcının kendi seçimidir. Nevşah Enstitü’nün bu konuda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Nevşah Enstitü Müfredatı, tıbbi veya psikoterapi tedavi amaçlı değildir. Eğitmenler ve eğitimlere yardım eden koçlar, akıl ve ruh sağlığı uzmanı veya tıp doktoru değillerdir ve müfredat içerisindeki hiçbir eğitimde, bir akıl ve ruh sağlığı uzmanı yer almayacaktır.

Katılımcının eğitimler sırasında zihinsel rahatsızlık benzeri herhangi bir durum yaşaması halinde, Nevşah Enstitü Ekibi ile görüşüp, hemen bir ruh ve akıl sağlığı uzmanına danışması tavsiye olunur.

Katılımcının fiziksel veya ruhsal bir sağlık sorununun olması, tıbbi yardım veya akıl ve ruh sağlığı ile ilgili destek alması halinde, eğitimler öncesinde bu programa katılacağını ve program uygulamalarını, tıbbı yardım aldığı kişi ve kuruluşlara veya akıl ve ruh sağlığı uzmanlarına bildirmesi ve aldığı  önerilere göre hareket etmesi zorunludur. Katılımcı, ayrıca, Nevşah Enstitü ve ekibine, bu durumu ve sağlık sorununun ne olduğunu yazılı olarak bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Doktor veya akıl ve ruh sağlığı uzmanınca katılımcının, eğitimlere katılımına engel teşkil eden bir sağlık sorununun tespit edilmesi ve program içeriği bilgilerinin incelenmek üzere talep edilmesi halinde, program içerikleriyle ile ilgili daha detaylı bilgiler verilebilir.

Katılımcının tıbbi yardım veya akıl ve ruh sağlığı konusunda sorunlu olması veya programa katılmak isteyenlerde,

Yoğun stres varsa,

Uykusuzluk ve normalden daha az uyku sorunu var ve bu sorun ruhsal ve bedensel sağlığını etkilemekte ise,

Herhangi bir tedavi süreci yaşıyor, bu sebeple tedaviyi uygulayanlar tarafından katılımı sakıncalı görülmüşse,

Eğitime katılmak için kendisini fiziksel, duygusal veya zihinsel olarak yeterli veya hazır hissetmiyor ise, bu programa katılmaması gerekir.

Sorunların Nevşah Enstitü’den saklanması halinde sorumluluk tamamıyla katılımcıya aittir.

Katılımcı, bu sözleşme ve sözleşmeye ekli katılımcı anket formu ve diğer belgeleri imzalamakla veya programa katılmak istediğini ve sözleşme ve şartlarını kabul ettiğini internet ortamında kabul etmek veya elektronik posta göndermekle sözleşme hükümleri geçerli hale gelir. 

Katılımcı hiçbir baskı altında kalmadan kendi rızası ile hareket ettiğini, eğitim sırasında veya sonrasında kişisel, fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığından kendisinin sorumlu olduğunu, Nevşah Enstitü koçlarının ve eğitmenlerinin sorumluluğunun ise sadece programları düzenli sunmak ve uygulamak olduğunu, bunun dışında, Nevsah Enstitü, koçların ve eğitmenlerin, herhangi bir taahhütlerinin veya sorumluluklarının olmadığını önceden kabul ve beyan eder.

Nevşah Enstitü, eğitimlerde veya sözleşmede belirtilen uygulama ve çalışmaları, eğitim zamanlarını, mentörlük tarihlerini, eğitim ve mentörlük şeklini ve buluşma saatlerini, eğitim içeriklerini değiştirmekte, yeni uygulama ve çalışma eklemekte veya çıkarmakta tamamıyla serbesttirler. Bunların yapılması sözleşmeyi geçersiz kılmaz.

Katılımcı 18 yaşından küçük ise, programa ancak veli veya vasilerinin onayı ile katılabilir. 

Sözleşme ve sözleşmeye ekli katılımcı anket formu ve diğer belgelerin, veli veya vasi tarafından imzalanması, bu hükümlere aynen kendisi de uyarak velisi veya vasisi olduğu kişi veya kişilerin katılmasına okuyarak ve inceleyerek onay verdiği ve tüm sorumluluğu kabul ettiği anlamına gelir.

http://www.nevsah.com Nevsah Academy Ltd Şirketine ait, Nevşah Enstitü’nün resmi sitesidir. 

Nevşah Enstitü, katılımcı ile ilgili bilgilerin nasıl kullanıldığı ve paylaşıldığı ve ayrıca katılımcı için önemli olduğunu bilmektedir. Bu beyan gizlilik politikasına dair açıklamalar içermektedir. Katılımcı, web sitesini ziyaret etmekle bu gizlilik beyanında belirtilen uygulamaları kabul etmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş bulunmaktadır.

Katılımcıdan sitedeki kayıt formları ve yanıtlanması talep edilen diğer belge ve beyanlar, iletişim bilgileri (isim, e-posta adres, telefon numarası ve posta (tebligat)adresi v.s.) yaşı, gerektiğinde meslek ve gelir seviyesi veya mevcut bir rahatsızlığı olup olmadığı bilgilerini vermesi talep edilmektedir. 

Formlar ayrıca mali bilgiler (kredi kartı numaraları) verilmesini de gerektirmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel bilgilerinizi program ve hizmeti sunmak, ödemeleri gerçekleştirmek, hizmetler, program ve uygulaması hakkında katılımcı ile irtibata geçmek, bilgileri güncellemek, program ve hizmetleri önermek, sürdürmek ve gerektiğinde 3.şahısların lojistik, konaklama ve benzeri diğer işlevleri Nevşah Enstitü adına yerine getirmesi amacıyla kullanılabilir.

Katılımcının IP adresi, sunucudaki problemleri teşhis etmek web sitesini yönetmek amacıyla kullanılmaktadır. IP adresi katılımcıyı tanımlamaya yardım etmek, katılımcı ile ilgili genel demografik bilgileri toplamak için kullanılabilir. Sitenin kullandığı dosyalar, katılımcının her ziyaretinde tekrar girme zahmetinden kurtarmak için giriş bilgilerini kaydeder. (e-posta adresi) Site, hizmet alımınızı takip etmek, ilgilenebileceğiniz etkinlikler ile ilgili içerik sağlamak ve sitede yaptığınız işlemlerle bağlantılı olan diğer nedenlerle bu dosyaları kullanabilir.

Toplanan mali bilgiler, katılımcı yeterliliğini kontrol etmek ve aldığı ürün ve hizmetleri fatura etmek için kullanılmaktadır. Önceden verilecek izin olmaksızın mali bilgiler üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmayacaktır. 

Katılımcı; sitede mal veya hizmet satın alımı yaptığında kendisine ait mali bilgilerin, işlemi gerçekleştirmek için gerekli 3. Şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb) verilmesini kabul etmektedir. Paylaşılacak bilgiler, kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm mali bilgileri içerir.

Bu sitede diğer sitelerin linkleri bulunabilir. Nevşah Enstitü, bu web sitelerinin gizlilik uygulamaları veya içeriklerinden veya üçüncü tarafların gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir.

Site, kontrol altındaki bilgilerin kaybedilmesi, kötüye kullanılması veya tadil edilmesini önleyici güvenlik önlemlerine sahiptir. Güvenli sunucu yazılımı güvenli ticari işlemler için günümüzde mevcut olan en iyi yazılımlar arasında yer almaktadır. Bu yazılım kredi kartı numarası, isim ve adres dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi şifrelemekte ve bu bilgiler internet üzerinde dolaşımda iken okunmasını engellemektedir.

Site kullanıcısı, katılımcı profilindeki kredi kartı numaralarının son dört hanesini saklamaktadır. Doğal olarak kredi kartı numaralarının tamamı hizmet veya diğer  satın alma işlemleri sırasında  ilgili kredi kartı şirketine gönderilmektedir.

Nevşah Enstitü, kişisel olarak tanımlanabilir katılımcı bilgilerinin toplanması, saklanması, ifşası ile ilgili olarak fiziksel, elektronik ve prosedürel koruma önlemleri kullanmaktadır. Güvenlik prosedürleri bazı durumlarda kişisel bilgi ifşa etmeden önce katılımcının kimliğini kanıtlaması gerektiği ve bunun talep edilebileceği anlamındadır.

Katılımcı, paylaşılan bir bilgisayarı kullandıktan sonra sistemden çıktığını kontrol edecektir. Nevşah Enstitü, veya herhangi bir çalışanı veya site yöneticisi, katılımcının PIN numarasını açıklamasını hiçbir şekilde talep etmeyecektir. Kişisel bilgilerin güvenliğini korumak amaçlı PIN numarası korunacak ve paylaşılmayacaktır.

Gizlilik beyanı değiştiği takdirde bu web sitesinde yayınlanacaktır. Aksi belirtilmediği takdirde var olan gizlilik politikası katılımcı ve hesabı ile ilgili olarak tüm bilgiler için geçerlidir.

Gizlilik beyanı ve uygulamaları veya yapılan işlemler ile ilgili herhangi bir şüphe veya kaygı duyulması halinde eğitimci ile mail adresi kullanılarak sorun çözme amaçlı irtibat kurulacaktır.

Nevşah Enstitü; web sitesini ziyaret eden tüm bireylerin gizliliğine saygılıdır. Belirtilen gizlilik ilkeleri, sitenin toplayabileceği bilgilerin neler olduğunu ve bu tür bilgileri nasıl kullanacağı ve koruyacağını belirtir. Bu aynı zamanda sitenin ziyaret edilmesinde ve kişisel bilgilerin toplanılması istenilmediğinde neler yapılması gerektiğini ve ziyaretçinin eğitimciye verdiği bilgileri nasıl değiştirebileceğini açıklar.

Katılımcı web sitesini kullanarak bu gizlilik ilkelerindeki şartları kabul ettiğini onaylamış olur. Web sitesine kişisel bilgiler verilmez ise bazı işlemler yapılamayabilir.

İsim-soyadı gibi kişisel bilgiler ve e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri, hiçbir gerekçe ile başka kuruluşlara dağıtılmayacak, reklam, tanıtım ve pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır.

Ancak katılımcının elektronik posta adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri, toplu olarak istatistiki veri sağlayarak eğitimcinin oluşturacağı platform veya web sitesinin üye profilini belirlemek amacıyla kullanılabilir.

Bazı durumlarda web sitesine bağlanıldığında otomatik olarak (kayıt olmaya gerek olmadan) kişisel olarak ayırt edilemeyen teknik bilgiler toplanabilir. Bunlar internet tarayıcısının türü, kullanılan bilgisayar iletişim sisteminin türü veya eğitimcinin web sitesine bağlantı içeren hangi web sitesinden aktarıldığı gibi bilgilerdir. Ayrıca, IP bilgileri de kayıt edilmektedir.

Bilgisayara “çerez”(Cookie) veya benzer bir şekilde bilgiler depolanabilir. Bunlar web sitesini ziyaret sırasında, sitenin hangi alanlarının daha çok ziyaret edildiği konusunda bilgiler toplamak amacıyla da kullanılabilir. Bunlar ziyaret edenlerin ilgi ve tercihlerine göre, web sitesinin yeniden şekillenmesine yardımcı olmak amaçlıdır. Girilen web sitesindeki çerezleri ret etmek, belirli alanları ziyaret edememenize veya kişisel bilgi alamamanıza sebep olacağı hatırlatılır.

Katılımcının Yükümlülükleri

Katılımcı, eğitimler süresince, web sitesinde yer alan videoları, kendi kendine izlemek, egzersizleri kendi kendine ve kendi zaman planı dahilinde yapmakla sorumludur. İçerikleri en iyi şekilde anlamak ve uygulamaktan, kendisi sorumludur.

Ana eğitim paketlerinin içerisinde yer alan, 5 adet birebir koçluk seansı, katılımcıya yaşamıyla ilgili takıldığı alanlarda destek olmak için tasarlanmıştır. Nevşah Enstitü koçları, eğitim içerikleri ve metodları hakkında bilgi vermek, açıklama yapmak veya eğitimde yer alan metodları katılımcı ile brlikte uygulamaktan sorumlu değildir. Tüm bunlar, katılımcının bireysel sorumluluklarıdır.

Ana eğitim paketlerinin içerisinde yer alan, ayda bir, düzenli mentörlük buluşmaları, katılımcıların eğitim paketleri içerisinde yer alan metodlarla ilgili sorularını cevaplamak üzere hazırlanmıştır.
Bu toplantılarda, katılımcılara özel mentörlük desteği verilmemektedir. Bunun için katılımcının Özel Mentörlük Randevusu alması gerekmektedir. 

Zoom üzerinden canlı olarak yürütülen eğitimlerde de, konaklamalı ve/veya konaklamsız, günlük, haftalık, canlı eğitimlerde da, konaklanılan ve eğitimin olduğu mekanlarda ve online yapılan çalışmalar ve bunun dışındaki her türlü aktivitede, sosyal faaliyetler, ücretsiz webinar, eğitim ve buluşmalar dahil olmak üzere, program uygulayıcılarının, organizasyon faaliyetlerini sürdürenlerin, eğitmenlerin veya onların görevlendirdikleri amatör veya profesyonel kişi veya kuruluşların, program katılımcıları ile ilgili, onları veya fiziki ortam ve koşulları kapsayacak şekilde eğitim çalışmaları veya dinlenme sırasında ses kaydı, kamera ile çekim yapmasına, fotoğraf çekmesine, röportaj yapmasına, çekilen fotoğraf, video ve yapılan röportajların basın-yayın, gazete radyo ve televizyon kuruluşlarında veya internet ve sosyal paylaşım sitelerinde, programın tanıtım ve ticari reklam faaliyetleri içerisinde, gösterimine, yayınlanmasına, her türlü paylaşımına, süre şartı koymaksızın onay ve muvafakat eder. Bu çalışmalardan dolayı her ne nam adı altında olursa olsun, herhangi bir ücret veya tazminat v.s.talebinde bulunamaz.

Katılımcı veya katılımcının 18 yaşından küçük olması halinde veli veya vasisi, Nevşah Enstitü bireysel gelişim sözleşmesi, sözleşmeye ek Katılımcı Anket Formları ve bu sözleşmelere ekli diğer dokümanları ve bilgileri, sağlık uyarılarını, gizlilik sözleşmelerini okuduğunu ve bu konuda ayrıntılı bilgi verildiğini, anket ve sözleşmelere samimi yanıtlar verdiğini ve hepsini anladığını ve kabul ettiğini ve sözleşmenin tüm hükümlerinin ve yükümlülüklerini eksiksiz yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Cayma Hakkı

Katılımcı, sözleşmenin imzalandığı veya sözleşmenin kabulüne ilişkin elektronik posta gönderildiği tarihten itibaren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun gereği 14 gün içerisinde sözleşmeden ve programa katılmaktan herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkına sahiptir. Katılımcının cayma hakkını sözleşmeyi imzaladığı veya kabul ettiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde kullanması halinde kendisinden hiçbir ödeme talep edilmeyecek, herhangi bir cezai şart uygulanmayacaktır. Katılımcı cayma hakkını kullandığını, yazılı veya elektronik posta ile program uygulayıcılarına sözleşmenin imza tarihinden veya elektronik posta ile kabul ettiği tarihten itibaren cayma süresi olan 14 gün içerisinde bildirmeyi kabul ve beyan eder.

Sözleşmenin Geçerlilik Süresi

Sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanmayan katılımcı, iş bu sözleşme hükümlerini uymayı aynen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Sözleşme hükümleri 1 takvim yılı için geçerli olup sözleşmenin imzalandığı veya kabul edildiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanmayan katılımcı, bu hakkını daha sonra kullanamaz.

Nevşah Enstitü Müfredatındaki eğitimler, sözleşme hükümleri gereği sözleşme tarihinden itibaren 1 takvim yılı içerisinde uygulanmak üzere açılmaktadır. 

Katılımcı, bu bildirimden itibaren 14 gün içerisinde mazeretsiz olarak eğitimleri izlemediği, toplantılara katılmadığı taktirde, iade hakkını kayıp eder.

Katılımcı katılmak istediği programa, programın başlama tarihinden 15 gün önce, başlangıç videolarını izledikten ve toplantılara  katıldıktan sonra, mazeret beyan ederse, iade talep edebilir.

Katılımcının talep ettiği tarihteki programa katılma talebi başvurunun yoğunluğu sebebiyle gerçekleştirilemezse bu hususta eğitimcinin hiçbir sorumluluğu yoktur.

Katılımcı, sözleşmeyi imzaladığı tarihten başlamak üzere mazeret göstermeksizin kullanabileceği cayma hakkı hariç, sözleşmenin geçerlik süresi olan 1 takvim yılı içerisinde yazılı veya elektronik posta ile yılın çeşitli tarihlerinde yapılan ve kendisine önceden bildirilen hiçbir programa katılmaz ise bu, tek taraflı ve kusurlu sözleşmeye aykırı davranış kabul edilir, yapılan ödemeler iade edilmez.

Sözleşmenin Devri

Katılımcı isterse sözleşmesini hak, yetki ve sorumluluklarını, sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin aynen devam etmesi koşuluyla, Nevşah Enstitü’ye yazılı veya elektronik posta ile bildirimde bulunarak bir başkasına devir edebilir. Devir alacak kişi ile sadece ilk sözleşmenin kalan süresince geçerli olacak şekilde yeni bir sözleşme yapılır. Yeni yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir. Sözleşmenin ve yasal sorumlulukların başlangıç tarihi, ilk katılımcının sözleşmeyi imzaladığı veya elektronik posta ile internet ortamında kabul ettiği tarihtir. İlk sözleşmenin imza veya kabul tarihinden itibaren cayma hakkı süresi olan 14 günün geçmesi halinde, devir işlemlerinde devir alacak kişi cayma hakkını kullanamaz. Devir alan sözleşme hükümlerini, sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihlerini aynen kabul eder. Devir ile ilgili yazılı başvurunun sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılması zorunludur. 6 aylık süre geçtikten sonra sözleşme devri yapılamaz.

Ödeme Koşulları

Kredi kartı ile online ödeme sisteminde güvenlik, ilgili banka güvenli ortak ödeme sanal post sistemince sağlanır. Bu işlem sırasında kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde ilgili site sistemine kayıt edilmez. Nevşah Enstitü ve personel hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini göremez.

Havale/EFT ile Nevşah Enstitü’nün bildireceği banka hesaplarına yatırılarak yapılabilir.

Hizmet alımının programa alınma başlangıcı, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı veya havale/eft nin Nevşah Ensitü’nün yan hesaplarına ulaştığı  andır.

Tebligat Koşulları

Taraflar iş bu sözleşmede ve ayrıca katılımcının okuyup içeriğini, tüm madde ve hükümlerini ve yükümlülüklerini aynen kabul ettiği ve imza altına aldığı sözleşmeye ek ”Nevsah Enstitü Katılımcı Formunda yer alan adres, telefon, faks ve mail bilgilerinin doğru olduğunu, tebligata yarar açık adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın tarafları bağlayıcı, geçerli ve yasal tebligat olacağını peşinen kabul ve beyan ederler.

Sözleşmenin İhlali

İş bu sözleşme çerçevesindeki beyan, kabul ve taahhütlerinin doğrudan doğruya kendisini, yurt içi ve yurtdışındaki tüm şirketlerini, tüm bu şirketlerin ortaklarını, iştiraklerini, bağlı şirketlerini veya bunlarda sözleşme tarihinden sonra herhangi bir şekilde hak sahibi olabilecek bütün külli ve cüz-i halefleri de bağladığını, doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan, örneğin kendisi, ailesi, ortakları, diğer iştirakleri/bağlı şirketleri vasıtasıyla işbu sözleşme hükümlerini ihlal etmemeyi, ettirmemeyi, ettiği veya ettirdiği takdirde de Nevşah Enstitüye, her bir ihlal için ayrı ayrı #11.000# Pound meblağı cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetkili Mahkeme ve İcra Dairesi

Taraflar iş bu sözleşmenin yorumu ve uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta yetkili yargı mercilerinin İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.

Yürürlük

İş bu sözleşme toplam 9 (dokuz) sayfa ve 13 (onüç) maddeden oluşmakta olup taraflar arasında []tarihinde okunup aynen kabul edildikten sonra birlikte iki (2) nüsha olarak akdedilmiştir.

(Nevşah Enstitü’nün tüm içerik, kullanım ve yasal hakları Nevşah Fidan Karamehmete aittir.)

Bu web sitesindeki tüm içerikler yalnızca bilgi amaçlı tasarlanmıştır. Burada herhangi bir hastalığı yada durumu teşhis, yatıştırma, tedavi veya iyileştirme amaçlanmamıştır. İşbu elektronik posta içerisinde yer alan herhangi bir bilgi tedavi amacı taşımamaktadır.

Söz konusu bilgiler elektronik posta alıcısını bilgilendirmek amaçlı olup sağlık hizmeti niteliğinde değildir. Verilen bilgiler hiçbir sekilde tanı ve tedavi amaçlı kullanılmamalıdır. Tanı ve tedavi mutlaka bir doktor tarafından yapılması gereken son derece ciddi bir işlemdir. Her türlü hastalık ve tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen doktorunuza danışınız.

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI VE İŞLENMESİ HAKKINDA MUVAFAKATNAME

Bu beyan ve onay formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Formunun, şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü hizmet sözleşmesi ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Şirkete iletmiş olduğum veya Şirketin usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri ve sağlık verisi dahil her türlü nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer verinin aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiyede veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ve Şirketiniz ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine, açık rızam olduğunu beyan ederim.

İşbu beyan ve onay formunu, yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 4. maddesinin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.

                                                                  MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 MADDE 1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

A.ALICI; (sözleşmede bundan sonra ALICI” olarak anılacaktır)

B.SATICI; (sözleşmede bundan sonra SATICI” olarak anılacaktır)

ÜNVANI:  NEVSAH ACADEMY LTD

ADRES:  BUILDING 3, CHISWICK BUSSINESS PARK, 566 CHISWICK HIGH ROAD, LONDON, UK

W4 5YA

 

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

 

MADDE 2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğini (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICIya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICIya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICIyı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 

MADDE 3.  SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu Sözleşme, ALICInın, SATICIya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

MADDE 4. SATICI BİLGİLERİ

ÜNVANI: NEVSAH ACADEMY LTD

ADRES:  BUILDING 3, CHISWICK BUSSINESS PARK, 566 CHISWICK HIGH ROAD, LONDON, UK

W4 5YA

İş Telefonu: 0532 435 45 61

Eposta : [email protected]

 

MADDE 5. ALICI BİLGİLERİ

MADDE 6. SİPARİŞ VEREN KİŞİNİN VEYA KİŞİLERİN  BİLGİLERİ

MADDE 7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE ÜRÜNLERİN BİLGİLERİ

 1.   Malın,Ürün , Ürünlerin  Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICIya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

 

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

7.3. TOPLAM SATIŞ BEDELİNİN HESAPLANMASI:  Eğer , Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı ,niteliği itibariyle önceden hesaplanmıyorsa fiyatın hesaplanma usulü varsa tüm nakliye teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödeneceğini alıcı taahhüt eder. 

 

7.4.  

MADDE 8. FATURA BİLGİLERİ

Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte ambalajın içerisinde 3 teslim edilecektir.

 

MADDE 9. GENEL HÜKÜMLER

 

9.1. ALICI, SATICIya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ALICInın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICIya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICInın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICInın gösterdiği adresteki kişi ve veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICIya teslim edilememesi durumunda, ALICInın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Fesih yukarıda ki iletişim adreslerinin hepsine yapılır. 

 

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICIya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICInın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICInın gösterdiği adresteki kişi ve veya kuruluşa tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICIya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICIya ait olacak şekilde SATICIya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.8.SATICININ MÜCBİR SEBEPLERİ tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICIdan talep etme hakkını haizdir.

 

ALICIYA YAPTIĞI ÖDEMELERİN İADESİ VE İADENİN ŞEKLİ VE ZAMAN SÜRECİ

ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICInın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICInın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICInın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICIyı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.9. SATICININ, ALICIYA YAPACAĞI TEBLİGAT VE BİLDİRİMLERİN HUKUKİ ŞEKLİ VE BU ŞEKLİ ALICIYA YAPILMAKLA TEBLİGAT HÜKMÜNÜ İÇERDİĞİNİ KABUL EDER.  Alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICIya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICInın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 

Eğer cep telefonu arızalı, her hangi bir sebepten kapalı ise ulaşılamıyorsa sözleşmede belirtilen bir yakınının da cebine yapılan ihbar hukuki sonuç doğuracaktır. 

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 21/2 maddesine göre mernis adresi son adresidir. 

Ayrıca sms de çekilecektir. Tüm karşı tarafa ulaşımı sağlayacak şekilde en az cep tel. mesaj+mail+tebligat yoluyla ulaşılmaya çalışılacaktır. 

 

9.10. ALICININ  TESLİM ALDIĞI MALI , sözleşme konusu mal veya hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal veya hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICIya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal ve hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

 

9.11. ALICININ KREDİ KARTINDAN DOĞAN SORUNLARI VE HAL ŞEKLİ:

Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICIya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICIdan talep edebilir. ALICInın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir. 

9.12. ALICININ İBRAZ ETTİĞİ BİLGİLERİNDAN VE ADRESİNİN BEYANINDAN SORUMLUDUR , SATICIya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICInın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICInın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

9.13. ALICININ WEB  SİTEMİZE GİRDİĞİNDE KANUNLARA UYMAK ZORUNDA OLDUĞU, SATICIya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICIyı bağlayacaktır.

 

9.14. ALICININ WEB SİTEMİZE GİRDİĞİNDE ALICI VE SATICI OLARAK TARAF OLMADIĞINI ARTIK SİTEYİ TÜM MÜŞTERİLER VE ZİYARETÇİLER GÖRDÜĞÜNDEN , SATICIya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

 

9.15. SATICIya ait internet sitesinin üzerinden, SATICInın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICIya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 

9.16. ALICININ SÖZLEŞME MADDELERİNE UYMAMASI VE İHLAL ETMESİ HALİNDE

İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICIyı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICInın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

9.17.  TÜKETİCİNİN ŞİKAYETLERİNİ BİLDİRECEĞİ TELEFON NUMARALARI VE MAİL ADRESLERİ: 0532 435 45 61; [email protected]

 

 1.   CAYMA HAKKI

 

10.1. CAYMADA SÜRE, ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa malın teslim tarihinden itibaren tatiller dahil 14 (on dört) gün içerisinde, eğer ayni anda birden fazla sipariş varsa ayrı ayrı gönderiliyorsa son siparişin teslim edildiği tarihten itibaren  SATICIya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICIya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICIya iadeli taahhütlü posta gönderilmiş ise İTM makbuzunun resmi satıcıya whatsuptan gönderilecek ve  ayrıca satıcıya  mesaj (sms) veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

 

 1.   a) 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2.   b) İade formu,
 3.   c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 4.   d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICIyı borç altına sokan belgeleri ALICIya iade etmek ve 10 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

ALICI da ayni şekilde cayma iradesini ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaran on gün içerisinde malı satıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. 

 

 1.   e) ALICInın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICInın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

 

 1.   f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

g)Cayma hakkının kullanılmadığı durumlarda , tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağını alıcı peşinen kabul eder. 

 1.   h) Satıcı cayma hakkını kullanan alıcının cayma hakkının ihbarını alır almaz, derhal alıcıya cayma hakkını kullandığına dair mesajı aldığını bildirir. 

 

MADDE 11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

11.1.Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, 

11.2. ALICIya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesindan sonra iade esnasında eksik çıkan parçalar veya aksesuarlar veyahut vida gibi köşebent, menteşe gibi mütemmim malı tamamlayan ancak paket açıldığı için içerisinde eksik çıkanlar bir tutanakla 3 şahit üzerinde tutulacak tutanak ile tüketiciye gönderilir. Tüketicinin savunması alınır. Bu sebeple hemen para iade edilemez. 

 

 1.   TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

1-ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICIdan talep edebilir ve her koşulda ALICInın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICInın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

2-Sözleşmenin gelişine ve hazırlanışına göre  satışlarımız peşindir. Kredi kartlı vadeli satış da olsa şirket parasını peşin olarak çekmektedir.  Temerrüt halinde malın sipariş edildiği ve sitede sözleşme kurulduğu tarihte Alıcı para ödemesi gerekirken ödenmemiş bir vesile ile mal teslim edilmiş ise sipariş tarihini takip eden ertesi gün Temerrüde düşmüş olacak, alıcıya bu tarihten itibaren TC Merkez bankası avans temerrüt faizi  çalıştırılacaktır. 

 

 1.   DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

 

Bu Sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözlesmenin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI ve SATICInın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri aşan durumlarda ALICInın ve SATICInın İZMİR Tüketici Mahkemeleri  ve icra dairelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

 

14.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

14.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICIya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

 * sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICIya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

 14.2. ALICIlara, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için SATICI tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.14.3. ALICI tarafından İnternet Sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICIya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICIya aittir.

 

14.4. ALICI SATICIya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICInın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICIya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICIya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

 

14.5. Internet Sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICInın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICIya aittir.

 

14.6. Internet Sitesinden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

 

 1.   YÜRÜRLÜK

 

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.